LyricsMusic

Strongman – 21st Century Lyrics

Download Strongman - 21st Century Video
856views

Strongman – 21st Century Lyrics is here and you have to check out the full lyrics of the song below. The epic hip hop/rap song was produced by Ghanaian beatmaker This beautiful song was produced by MikeMillZonem

We recommend that you listen to the song whiles going through the lyrics. If you have not downloaded Strongman – 21st Century Audio yet, check it out and download here…

SEE ALSO: Watch YOLO Season 5 Episode 9

See Full Lyrics of Strongman – 21st Century below.

Strongman – 21st Century Lyrics

Hey..
Na wati anaa
21st Century

Yeah…
Ɔbaa dress e kata neho pie ɔnam ho a ase tree
Ndɛ brɛm ɔbaa wo to kɛsie a ɛsʋm bo gyen degree
Money dey your pocket ndɛa da shoddies dɛa ibe free
Adwen bɔne adoɔso ma ndɛ boys pii ne green
Asofoɔ adane DJ khaled na ɔmo kyrɛ ye cars
Papa rapper yɛ pɛ hits aƒie na wo dropi bars
Aƒie na wo dropi bars
Ndɛ brɛ mʋ a yɛ shɛ Nike afie na wo rocki Bat
Tsitsi yesi ɔbaa mpɛ wo a ɔmpɛ wo ka
Nso ndɛe diɛ ɔbaa mpɛ wo a ɔbɔ wo ka
Mesi diɛ wobɛ dʋa na ɛwo sɛ wo twa
Ntsi ɔne bie dwene woho e na wasɛm swa

These days diɛ paddy ngyigyi ɔbaa so
Ndɛ brɛm yɛdi atopa gyan na ɛtwi ɔbaa so
Yɛ ƒa sika hwe kɔtɔ kwa yɛdi kɔ hwɛ mbaa to
Wodi asoɔ din agyi aa w’atwa woba so
Ndɛ boys a aba yɛ dɔ sika kyen nkwa
Sen deɛ yɛ kʋ sika ho aye sɛ sika tɔ nkwa
So sika tɔ nsa, yɛdi sika gʋ nsa
21st century yɛdi sika to mpa

Ɔse money diɛ ɛyɛ vanity
Buh who cares about your sanity
Ntsi yɛ to aba ma poverty
Yɛ smart ne wo policy
You cant be walking till eternity
Deɛ ɔse car nye yɛ fallacy
Ndɛ mbaa de fraud boys na ɛbragi
Yɛ pɛ sika aa wosi doctor aa neto atse
Wonim twia ndeɛ guy man wo slagi
Slay queens yi de tattoo na swaggi
Ye se ɔtwi no na ɛbɛ brɛ so ye wʋra ƒi wo ya dwen mʋ sɛ ɔboƒoɔ so bɛ brɛ
Ɔbaa wadwen soa aa ndeɛ wo tonga na ɛbɛ brɛe
Generation wae diɛ ye pɛ form na nyɛ gyirɛ

Ndɛ boys a aba yɛ dɔ sika kyen nkwa
Sen deɛ yɛ kʋ sika ho aye sɛ sika tɔ nkwa
So sika tɔ nsa, yɛdi sika gʋ nsa
21st century yɛdi sika to mpa

Ndɛ papaye no agyi gʋ sɛ slay queen nʋfo
Collection sika no ƒa gyimi wo kʋkʋ
Yirɛ woho ne pɛ sika na ɔhia ntwa wo photo
Abrantseɛ w’aso yɛ shi a ɔbia ma wo kɔbo
Ntsi mo gyai no na ɔye no block
Jonky se mo gyai no na ɔye drʋgs
Donzy se mo gyai no na ɔbɔ ne club
Diɛ Aƒia po se mo gyai no na ɔye no droz
Boys claimi for the bad chicks
Ya we win aa yɛ pɛ tooth peak
Make up bɛbrɛe naa yɛ tactis

Chale who the cap fits
Ndɛ kakra aa mbaa bi bɛ diɛ ntsi yɛ da ho till ɛnack six
Night clubs sɛn na ɛhwe ivy
First yɛ kɔtɛ adwayɛ kɔhwɛ ivy
Chale mansʋa mbaa sɛm yenaa nyɛ me fault oo
Nasɛ nʋdes pics no ɛgu IG
Menu di ne sika akɔtɔ anklet
Ntsi ne wʋrafi sɛ neba no ɔbɛtɔ palmflet
Nsti ɔkyina sɛ nkɔdaa no gyie school na ase no yie aa
Ɔdi eno tsi na ɛbɛgyi concrete

Boys e pɛ pickup
Girls ne hookup
Bodie ampesi no atwam yɛdi makeup
Boys bɔ woroɔ ntsi ndɛ boys yɛ checkup
Aƒie wopɛ virgin awaarɛe dɛa sit up
Hey.. hey…
Ndɛ ɛkɔm ntsi na yewo false preachers
Wae nyɛ doctor Dre
Homie wae yɛ twi speakers
Asɛm no ɛkɔmʋ yie a tsie no wo loud speakers
Ndɛ enchecki akoma pa na who get more sneakersNdɛ boys a aba yɛ dɔ sika kyen nkwa
Sen deɛ yɛ kʋ sika ho aye sɛ sika tɔ nkwa
So sika tɔ nsa, yɛdi sika gʋ nsa
21st century yɛdi sika to mpa

READ MORE: Beyoncé ft Shatta Wale – Already Lyrics

Thanks for visiting Strongman – 21st Century Lyrics. If you like these lyrics, kindly subscribe to our notifications to receive our latest updates.

SEARCH: Strongman Lyrics | Strongman – Immortal Lyrics | Strongman – Ups and Downs Lyrics|Strongma Second Coming Lyrics |

We would like to hear your opinion about Strongman – 21st Century Lyrics. Leave your views in the comments section below and don’t forget to share.

Leave a Response

GhOne Music

GhOne Music

Editor-In-Chief
GhOne Music looks forward to helping artistes that are hard-working, producing good music and wants to be heard.

Search

Video Widget

Follow my blog with Bloglovin